Algemene Voorwaarden


PRIFORA Algemene Voorwaarden

Prifora is een handelsmerk van Innovu b.v.
Waar hierna over Prifora wordt gesproken geldt dit als een onderdeel van Innovu b.v.

Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument en/of een bedrijf gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Prifora;
 3. Bedrijf: de juridische entiteit welke als zakelijke klant een overeenkomst aan gaat met Prifora
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Maand, kalendermaand
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument en/of een bedrijf of Prifora in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument en/of een bedrijf om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Prifora: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Prifora georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Prifora gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Identiteit van Prifora


Prifora is een handelsmerk van Innovu b.v.

Innovu b.v.,
Bouwerij 68,
1185 XX Amstelveen
Nederland
Tel.: +31 – (0)20-453.9590

E-mail: info@prifora.com,
Website:  www.prifora.com

KvK-nummer: 33303441
BTW nummer: NL808351576B01

Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Prifora en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Prifora en consument of bedrijf.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument en/of een bedrijf (digitaal) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Prifora zijn in te zien en zij op verzoek van de consument en/of een bedrijf zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument en/of een bedrijf ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument en/of een bedrijf op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument en/of een bedrijf langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument en/of een bedrijf zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod


 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument en/of een bedrijf mogelijk te maken. Als Prifora gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Prifora niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument en/of een bedrijf duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • a. de prijs voor consumenten inclusief belastingen;
  • b. de prijs voor bedrijven exclusief belastingen
  • c. de eventuele kosten van aflevering;
  • d. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • e. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • f. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Prifora de prijs garandeert;
  • h. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • i. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument en/of een bedrijf te raadplegen is;
  • j. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • k. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • l. de gedragscodes waaraan Prifora zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument en/of een bedrijf deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • m. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

De overeenkomst


 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en/of een bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument en/of een bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Prifora onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Prifora is bevestigd, kan de consument en/of een bedrijf de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Prifora passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument en/of een bedrijf elektronisch kan betalen, zal Prifora daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Prifora kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument en/of een bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Prifora op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Prifora zal bij het product of dienst aan de consument en/of een bedrijf de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument en/of een bedrijf op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van Prifora waar de consument en/of een bedrijf met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument en/of een bedrijf van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Prifora deze gegevens al aan de consument en/of een bedrijf heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht


Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument en/of een bedrijf de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument en/of een bedrijf, waarbij de consument en/of een bedrijf de optie aan Prifora of een van haar vertegenwoordigers kenbaar zal maken.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument en/of een bedrijf zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Men zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien men van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal men het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Prifora retourneren, conform de door Prifora verstrekte redelijke en duidelijke verzend instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument en/of een bedrijf de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument en/of een bedrijf zich richten naar de door Prifora bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument en/of een bedrijf gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument en/of een bedrijf een bedrag betaald heeft, zal Prifora dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Prifora kan het herroepingsrecht van de consument en/of een bedrijf uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Prifora dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a. die door Prifora tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Prifora geen invloed heeft;
  • f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument en/of een bedrijf de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a. voor reeds geleverde elektronische en/of digitale diensten in het verleden, verricht op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument en/of een bedrijf is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

De prijs


 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Prifora producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Prifora geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Prifora dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument en/of een bedrijf de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Conformiteit en Garantie


 1. Prifora staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Prifora er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Prifora, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument en/of een bedrijf op grond van de overeenkomst tegenover Prifora kan doen gelden.

Levering en uitvoering


 1. Prifora zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument en/of een bedrijf aan Prifora kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Prifora geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument en/of een bedrijf hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. De consument en/of een bedrijf heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele terugbetaling van reeds voor deze specifieke bestelling betaalde bedragen.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Prifora het bedrag dat de consument en/of een bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Prifora zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Prifora.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Prifora tot het moment van bezorging aan de consument en/of een bedrijf of een vooraf aangewezen en aan Prifora bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


 1. Opzegging
  1. De consument en/of een bedrijf kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één kalender maand.
  2. De consument en/of een bedrijf kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één kalender maand.
  3. De consument en/of een bedrijf kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   • a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   • b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   • c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Prifora voor zichzelf heeft bedongen.
 2. Verlenging
  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van producten of diensten (zowel fysieke, digitale als elektronische) mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een eenzelfde bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van digitale, elektronische en of fysieke diensten stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde bepaalde duur, als de consument en/of een bedrijf deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging niet heeft opgezegd met een opzegtermijn van ten minste één kalender maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument en/of een bedrijf te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand en een opzegtermijn van ten hoogste drie kalendermaanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van digitale en/of elektronische diensten.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van digitale en/of elektronische diensten (proef- of kennismaking abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 3. Duur
  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument en/of een bedrijf na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Betaling


 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument en/of een bedrijf verschuldigde bedragen voor aankoop van producten en diensten vooraf te worden voldaan middels overboeking op de bankrekening van Prifora met behulp van iDeal of elektronische overschrijving.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten en/of bedrijven welke niet in voorraad zijn en welke consument alsnog wil bestellen kan vooruitbetaling plaatsvinden waarbij consument alle overige rechten als vermeld in deze voorwaarden behoudt.  Wanneer vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument en/of een bedrijf geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument en/of een bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Prifora te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument en/of een bedrijf heeft Prifora behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument en/of een bedrijf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling


 1. Prifora beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Prifora, nadat de consument en/of een bedrijf de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Prifora ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Prifora binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument en/of een bedrijf een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen


 1. Op overeenkomsten tussen Prifora en de consument en/of een bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen


Indien door veranderende wetgeving en/of bedrijfsomstandigheden, Prifora delen van deze algemene voorwaarden moet wijzigen of delen daaraan moet toevoegen, zullen deze wijzigingen, c.q. toevoegingen aan alle betroffen consumenten en/of bedrijven kenbaar worden gemaakt.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument en/of een bedrijf zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument en/of een bedrijf op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.