Privacybeleid


Privacybeleid

Uw gegevens zijn veilig bij PRIFORA

PRIFORA waarborgt volledige privacy voor de gebruiker: derde partijen hebben geen toegang tot profiel- of gebruiksgegevens, en deze gegevens zullen evenmin door ons aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Met PRIFORA bieden wij u een veilige en besloten communicatieplatform voor relatienetwerken in de privé-omgeving, met de focus op toegankelijkheid via digitale toepassingen en eenvoud in gebruik.

Waarom een Privacy Policy

We willen u goed en duidelijk informeren over hoe we omgaan met uw gegevens.

De in de EU geldende GDPR (General Data Protection Regulation) regelt een veilig en transparant gebruik van persoonlijke gegevens gericht op bescherming van de privacy van consumenten in de relatie en communicatie met bedrijven en organisaties.

Met ons Privacy Statement komen we tegemoet aan onze wettelijke verplichting vanuit de GDPR, van toepassing sinds 25 mei 2018.

Waarvoor is opslag en verwerking van gegevens nodig

Alle voor de operatie van het communicatieplatform PRIFORA benodigde activiteiten worden gerekend tot de Services. Om deze toegankelijk te maken voor gebruikers is het verstrekken, de opslag, en het verwerken van gegevens voorwaardelijk.

Voor een optimaal functioneren van het communicatieplatform PRIFORA is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens en gebruiksgegevens – zowel van het Home Station als van de mobiele en webapplicaties – digitaal op te slaan en deze continu bij te werken op basis van het gebruik van de diverse applicaties. Hiermee worden onder meer de volgende faciliteiten beschikbaar:

 • Communicatie met, en de interactie tussen de gebruiker van het Home Station en de daaraan gekoppelde Contacten; via video en audio gesprekken en chats
 • Tools die het onder andere mogelijk maken om momenten en ervaringen middels foto’s en video’s met elkaar te delen, het privérelatienetwerk te beheren en uit te breiden, uitnodigingen voor afspraken vast te leggen en op te volgen

Voor de registratie, administratie en afhandeling van financiële transacties voortkomend uit onder andere de aanschaf van hardware en abonnementen (voor het gebruik van de applicaties) is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens digitaal op te slaan (en indien van toepassing continu bij te werken op basis van het gebruik van de applicaties).

Voor de communicatie tussen (medewerkers van) het communicatieplatform PRIFORA en (potentiële) gebruikers van het Home Station, mobiele of webapplicaties kan het noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens digitaal op te slaan, respectievelijk te actualiseren op basis van de contactmomenten die hebben plaatsgevonden.

Voor communicatie vanuit het communicatieplatform PRIFORA gericht aan (potentiële) gebruikers van het Home Station, mobiele of webapplicaties betreffende onder meer het gebruik van de applicatie(s), software updates, technisch onderhoud, aanbiedingen en promoties, aanpassing van de voorwaarden of het privacy beleid, samenwerking met derden of partners, overdracht van gegevens aan derden, berichtgeving aan media of organisaties.

Welke gegevens gaat het om

Gegeven het doel van het communicatieplatform PRIFORA en uw besluit om (al dan niet als afnemer van een abonnement) gebruik te maken van de Services die het platform biedt, betreft het de volgende gegevens: persoonsgegevens en gebruiksgegevens.

 • Persoonsgegevens

Persoonsgegevens (ook wel aangeduid als persoonlijke of persoonsgebonden gegevens) worden door u als gebruiker verstrekt. Persoonsgegevens zijn identificeerbaar, wat betekent dat deze te herleiden zijn naar u als individuele gebruiker van de Services.

Waar het de persoonsgegevens betreft kunt u ervoor kiezen om alleen de minimaal benodigde gegevens voor het aanmaken van een gebruikersprofiel te verstrekken. Voor een optimaal gebruik raden we u echter aan uw profiel te completeren en daartoe aanvullende gegevens te verstrekken. Het gaat hier om de volgende gegevens:

Als gebruiker (en beheerder) van het Home Station:

 • Mobiel nummer *)
 • Profielfoto
 • Gebruikersnaam *)
 • Voornaam *)
 • Achternaam *)
 • Email *)
 • Geboortedatum
 • Andere datum
 • Huisadres
 • Notities

Als Contact van de gebruiker van het Home Station:

 • Mobiel nummer *)
 • Profielfoto
 • Gebruikersnaam *)
 • Voornaam *)
 • Achternaam *)
 • Email

*) deze gegevens zijn verplicht

Als klant van de webshop (afnemer van hardware en andere producten, afnemer van een abonnement):

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (optie)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Email
 • Mobiel nummer
 • Ander afleveradres
 • Betaalgegevens
  • Naam
  • Bankrekening of creditcard

Als Contact met Customer Support (en System Admin):

 • Email
 • Mobiel nummer
 • Naam

 • Gebruiksgegevens

Naast persoonsgegevens functioneert het communicatieplatform op basis van zogenaamde gebruiksgegevens; deze worden volledig automatisch uit de PRIFORA-applicaties verkregen en zijn in beginsel niet te herleiden naar de individuele gebruiker van de Services.

Met het gebruik van de Services accepteert u de verkrijging van deze gegevens en geeft u tegelijkertijd expliciet toestemming om deze aan te wenden voor de goede werking van de (deel)applicaties. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:  

 • Mac Address (Home Station)
 • Netwerk (Home Station)
 • Verzenden en opslag van beeld (foto’s en video’s)
 • Beheer van Afspeellijsten en Diashows
 • Video- en audiogesprekken
 • Opname van video- en audiogesprekken
 • Chats
 • Beheer van contacten en groepen
 • Beheer van de Agenda
 • Beheer van de Clock
 • Beheer van My Account
 • Instellingen en voorkeuren
 • Contact met Customer Support (en System Admin)
 • Bestellen in de Shop (hardware, andere producten en abonnementen)

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt

De door u verstrekte persoonsgegevens, en tevens de tijdens het gebruik van de PRIFORA-applicaties automatisch verzamelde gegevens, dienen primair te zorgen voor een optimaal gebruik van de Services, resp. een bijdrage te leveren aan een positieve gebruikerservaring.

Meer specifiek zullen opgeslagen en verwerkte gegevens door ons worden gebruikt om de volgende taken en activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren:

Betalingen

Voor de financiële afhandeling van in de Shop geplaatste bestellingen en de door gebruikers van het Home Station gekozen doorlopende abonnementen. Om betalingen zorgvuldig te kunnen laten plaatsvinden zullen persoonsgegevens met financiële partijen worden gedeeld.

Verwerking orders

Voor de logistieke afhandeling van in de Shop geplaatste bestellingen (van hardware en overige producten). Om verzending en bezorging zorgvuldig te kunnen laten plaatsvinden zullen persoonsgegevens met logistieke partijen worden gedeeld.

Marketing- en promotie

Voor een efficiënte en gerichte invulling van onze marketing- en promotieactiviteiten, waaronder het verzenden van email (nieuwsbrieven) naar geregistreerde gebruikers. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van persoonsgegevens en gebruikersprofielen. In voorkomende gevallen kunnen we hiervoor een (of meerdere) derde partij(en) inschakelen voor advies, begeleiding en/of de uitvoering.

Door de registratie als gebruiker van de PRIFORA-applicaties wordt toestemming verleend tot het gebruik van persoonsgegevens voor het omschreven doel. Het intrekken van deze toestemming kan door een bericht (met het verzoek hiertoe) te verzenden naar Customer Support.

Analyses en onderzoek

Voor het verkrijgen van een goed inzicht in het gebruik van de PRIFORA-applicties en het inventariseren van gebruikerservaringen, resp. behoeften tot verbetering en/of uitbreiding van de Services. Voor de uitvoering van analyses en onderzoek zullen opgeslagen gegevens worden gebruikt. In voorkomende gevallen kunnen we hiervoor een (of meerdere) derde partij(en) inschakelen voor advies, begeleiding en/of de uitvoering.

Monitoring prestaties

Hiertoe bevoegde medewerkers van onze IT-leveranciers monitoren op continue basis de (technische) prestaties van de PRIFORA-applicaties. Het raadplegen van persoons- of gebruiksgegevens kan noodzakelijk zijn om deze taak goed uit te voeren. 

Customer Support

Voor de zorgvuldige opvolging van contacten tussen onze afdeling Customer Support en gebruikers van de PRIFORA-applicaties. Het betreft hierbij zowel gebruikers van het Home Station als de bij een Home Station aangesloten Contacten (ook wel als Gasten aangeduid). Afhankelijk van de aard en strekking van het contact tussen de medewerker van de afdeling Customer Support en de gebruiker kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te raadplegen, resp. te verwerken en/of (tijdelijk) op te slaan.

System Admin

Voor een efficiënt en gebruikersgericht systeembeheer. De System Admin heeft toegang tot een deel van de opgeslagen gegevens, waaronder persoonsgegevens van gebruikers van de PRIFORA-applicaties. In voorkomende gevallen kunnen gegevens worden gedeeld met de afdeling Customer Support ter ondersteuning van de contacten met gebruikers.

Informatieverstrekking aan derden

Voor het opvolgen van ingediende verzoeken tot het verstrekken van informatie en/of het delen van opgeslagen gegevens van gebruikers van de PRIFORA-applicaties met derden.

De gebruiker, of een namens de gebruiker gemachtigd persoon of instantie, kan hiertoe een verzoek hebben gedaan. Indien een verzoek hiertoe is gedaan door een bevoegde instantie, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek naar mogelijk misbruik van de PRIFORA-applicaties, zullen wij verplicht zijn om de gevraagde gegevens te delen. In alle gevallen waarin informatie aan derden zal worden verstrekt, zullen we de gebruiker hierover vanuit Customer Support informeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

De opslag van uw gegevens vindt niet langer plaats dan noodzakelijk, in beginsel niet langer dan het moment van beëindigen, resp. het verwijderen van uw account.

Wettelijke verplichtingen kunnen vragen om bepaalde persoonsgegevens (bijvoorbeeld in het kader van gedane betalingen) langer te bewaren.

Waarborgen voor veilige verwerking en opslag van uw gegevens

Voor de opslag van uw persoonsgegevens en de verwerking van gebruiksgegevens werken wij samen met derde partijen op basis van een verwerkingsovereenkomst.

Partijen waarmee we een verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan zijn gevestigd binnen Europa en zodoende gehouden aan de geldende Europese wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. Binnen deze organisaties hebben uitsluitend daartoe bevoegde personen toegang tot de ten behoeve van de PRIFORA-applicaties opgeslagen gegevens.

In de opslag van gegevens wordt door de ons gecontracteerde ICT-bedrijven voorzien middels geavanceerde, en volgens de geldende normen en richtlijnen beveiligde in-the-cloud toepassingen en/of servers. Binnen de PRIFORA-applicaties worden tekstberichten en beeldmateriaal (waaronder foto’s en video’s) versleuteld verstuurd (ook wel encrypted genoemd).

Uitsluitend met als doel het verbeteren van de prestaties van de PRIFORA-applicaties mogen toeleveranciers het gebruik en opgeslagen gegevens monitoren en analyseren. In dit kader aan te maken gebruikersprofielen zijn kwantitatief van aard zonder enige referentie naar individuele gebruikers te herleiden persoonsgegevens.

Uw rechten m.b.t. de opslag van persoonsgegevens

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Waar het uw persoonsgegevens betreft heeft u in ieder geval:

 • Recht op inzage

U kunt ons verzoeken om inzage van de door u verstrekte en door ons (of door een derde in onze opdracht) opgeslagen persoonsgegevens.

 • Recht op correctie

U kunt ons verzoeken om in geval van opslag van onjuiste persoonsgegevens deze te corrigeren. In voorkomende gevallen, waaronder de situatie dat u een persoonlijk account heeft geopend via het Home Station of een mobiele applicatie, kunt u ook zelf zorgdragen voor wijziging van uw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om uw opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. In de praktijk zal dit betekenen dat u slechts beperkt, of geen gebruik meer kunt maken van de Services.

 • Recht op beperking

U kunt ons in bepaalde situaties verzoeken uw gegevens tijdelijk niet te gebruiken. Mogelijk zijn uw gegevens onjuist of (tijdelijk) niet meer nodig, kan de verwerking onrechtmatig zijn, of heeft u bezwaar gemaakt.

 • Recht op bezwaar

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken in het geval wij bij de verwerking een gerechtvaardigd belang hebben, zoals bij de inzet voor direct marketing. Concreet resulteert uw bezwaar dan in het intrekken van uw toestemming om u persoonlijke aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld als wij u via email informeren over lopende acties.

 • Recht op overdracht

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen om deze vervolgens door te geven aan een andere organisatie, of ons verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. De overdracht betreft alleen digitaal opgeslagen gegevens.

Klachten en aansprakelijkheid

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen dan proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. In het geval wij er samen niet uitkomen, dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u ervoor kiezen naar de rechter te gaan.

Het gebruik van de Services vindt in alle gevallen plaats onder uw volledige eigen verantwoordelijkheid. Het verzenden, ontvangen, delen of opslaan van beeldmateriaal (zoals foto’s, video’s, teksten en afbeeldingen) worden hier eveneens toe gerekend. Hierop geldt geen uitzondering indien een Contact uit uw privé relatienetwerk optreedt als beheerder (ook wel de Admin genoemd).

Bij mogelijk misbruik of verdenking van onrechtmatig gebruik van de Services kunnen wij gehouden zijn om op verzoek van een daartoe bevoegde (overheids)organisatie mee te werken aan onderzoek; respectievelijk door informatie te verschaffen over het gebruik, of door ons verwerkte en/of opgeslagen gegevens te verstrekken. Wij zullen u als gebruiker van de Services over de ontvangst van een dergelijk verzoek via email informeren.

Door gebruik te maken van de Services accepteert u volledige uitsluiting van elke vorm van aansprakelijkheid die u of een derde partij, al dan niet in uw opdracht, bij ons zou kunnen claimen.

Cookies en tracking

Waar het binnen het PRIFORA-platform webapplicaties betreft zal de browser van de gebruiker zgn. cookies verzamelen. Het betreft hier de Web app, de website en de Shop. U kunt de instellingen van de browser zelf kiezen, bijvoorbeeld door te kiezen voor alleen de meest noodzakelijke tracking gericht op het technisch goed functioneren van de applicatie.

Uit veiligheidsoverwegingen (met name ter verificatie van uw identiteit als gebruiker), en voor een goed functioneren van (deel)applicaties (zoals tijd en weer), worden de gegevens verzameld van onder meer het IP-adres van het Home Station, resp. uw locatie.

De persoons- en gebruiksgegevens van gebruikers van de PRIFORA-applicaties zullen door ons in geen enkel geval worden aangewend om derden, in welke hoedanigheid dan ook, in staat te stellen hier commerciële activiteiten mee te ondernemen.

Wijzigingen

In het geval er zich wijzigingen voordoen in ons privacyreglement, al dan niet als gevolg van veranderde wet- of regelgeving, zullen we u als gebruiker hierover informeren via email of een bericht in het Message Center van de PRIFORA-applicaties.

Contact informatie PRIFORA

Als u vragen heeft over onze Privacy Policy kunt u contact opnemen via email: info@prifora.com

Op onze website www.prifora.com kunt u ook meer informatier vinden over onze activiteiten.

PRIFORA is een activiteit van Innovu BV, gevestigd te Amstelveen, Nederland en geregistreerd onder nummer 33303441 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland.

Amstelveen, 6 september 2022